Huldrans Samfällighetsförening

Nyheter Föreningen Huldran 1 Avgifter Styrelsen  Bilder Hitta till oss Aktiviteter Soprummet Länkar Medlemssida Kontakta oss

Hem
 

Huldrans Samfällighetsförenings stadgar finns här: stadgar.

Nedan: Information om vår samfällighet
Huldrans samfällighetsförening (Orgnr: 717906-8866) bildades den 9 december 2003. Den består av totalt 28 fastigheter, Huldran 2-29 med adresser Söndagsgatan 4-58, samt gemensamhetsanläggningen Huldran 1. Området skall präglas av ömsesidig respekt och verka i demokratisk och positiv anda.

Styrelsen
Styrelsen handhar föreningens angelägenheter i överensstämmelse med lagen om förvaltning av samfälligheter, stadgarna och föreningsstämmobeslut. Däri ingår att inför föreningsstämman upprätta en budget och debiteringslängd som ska utvisa vilket belopp som ska uttaxeras av medlemmarna samt när betalning ska ske.
Styrelsen har ansvar för ekonomin och att se till att gemensamhetsanläggningen hålls i avsett skick. Svara för löpande underhåll och planera för kommande åtgärder. Ansvar för att anläggningen är säker så att skador och olyckor inte inträffar. Ytterst kan styrelsen ställas till ansvar vid försummelser t.ex. om man försummat att taxera ut pengar av medlemmarna eller försummat att driva in pengar från medlem som inte betalat sin förfallna avgift till föreningen. Utdebiterade och förfallna avgifter till föreningen är direkt utmätningsbara hos respektive medlem.

Årsmöte/Föreningsstämma
Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsstämman.
Samfällighetsföreningens årsmöte skall årligen hållas under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Önskar medlem väcka förslag rörande föreningens verksamhet skall motion inlämnas senast den 15 februari.

Villaägarnas riksförbund
Föreningen är medlem i Villaägarnas Riksförbund som bevakar våra intressen i frågor som rör medlemsavgifter, lagstiftning och boendemiljö. De ger oss administrativ och juridisk hjälp. Området är försäkrat genom Villaägarna. 
Vill Du ha Villaägarnas nyhetsbrev? Gå in på deras hemsida www.villaagarna.se
Klicka på Samfälligheter. Rulla en bit ned till grön flik "Prenumerera på nyhetsbrevet". Fyll i Dina uppgifter under, Jag vill ha Samfällighetsnytt. Skicka.

Medlemskap
I och med att ni förvärvat er fastighet har ni del i samfälligheten med gemensamma anläggningar. Ni förbinder er då att följa områdets regler, samt delta i gemensamma aktiviteter för områdets skötsel.

Vårt gemensamma ansvar
Anläggningen som vi tillsammans ansvara för omfattar: P-platser, garage, utrymmen för sophantering och cyklar, takbrygga och stege. Gångvägar, grönytor, planteringar (ej fram och baksidan av husen). Färskvatten-, spill- och dagvatten-ledningar med tillhörande brunnar, gatubelysning inom området, central-TV-anläggning, vattenmätare. För att kunna hålla en låg medlemsavgift kommer viss förvaltning att ske genom medlemsinsatser t.ex. snöröjning, renhållning och ogräsbekämpning. (Spillvattenledningar är avloppsledningar och dagvattenledningar är stuprörsvattenledningar).

Medlemsavgiften
Avgiften för driften av gemensamhetsanläggningen tas ut, enligt på årsstämman beslutat debiteringslängd, en gång per kvartal: 31 mars, 30 juni, 30 september samt 31 december. Betalning sker till föreningens bankgiro 5724-5227. I avgiften ingår bland annat sophantering, underhåll och renovering av gemensamma ytor inkl belysning i området, kabel-tv (Tele2 (f.d.comhems) valbara digitala grundutbud ) samt bredband och telefoni, garageplats i garagelänga, försäkringar av gemensamhetsanläggningar och andel i fonder för framtida underhåll.

Garage och parkering
Garagen ägs av föreningen men varje medlem har genom sitt medlemskap rätt att nyttja en, av föreningen utsedd, garageplats för eget fordon. Garagen skall hållas låsta och brandfarligt material bör inte förvaras där. Ingen privat vidareuthyrning av garagen är tillåten, allt sådant måste gå genom föreningen. Garagen är försäkrade genom den gemensamhetsförsäkring som föreningen tecknat med Villaägarnas riksförbund. Försäkringen gäller för garagebyggnaderna, men inte lösöret i garagen.

I området finns elva rutor för hyrparkering. Dessa kostar f.n. 150kr/månad och de betalas separat till föreningens bankgiro. P-platsen får ej överlåtas eller hyras ut av medlem.

Ute på själva söndagsgatan är parkering tillåten. Respektera dock de tider det gäller parkeringsförbud (se tavlor) så att sopbil kan ta sig fram till soprummet. Observera också att det är parkeringsförbud i vändzonen, kommunen sätter böter på felparkerade bilar.
Även inne på området är parkering förbjuden.
Körning inne på området skall ske med lägsta tänkbara hastighet.
Parkering är tillåten på ena sidan av Västergårdsgatan.

Trafik i området
Det är endast tillåtet att köra bil i området för i- och avlastning. Motorcykel- eller mopedåkning i området är ej tillåten. Vägmärken och bommar är ut- placerade i området för att förhindra otillåten körning. Dessa får inte flyttas eller på annat sätt ändras. Allt detta är till för att skydda djur, barn och vuxna i området som rör sig på gångstigarna. Utryckningsfordon har alltid tillstånd att köra in på området.

Kabel-tv
Centralantennsanläggningen tillhör föreningens gemensamma ansvar att förvalta. Gränsen mellan föreningen och fastighetsägaren är vid första uttaget i husen. Samfälligheten är kund hos Tele2 (f.d. Comhem). Avgiften för grundutbudet ingår i föreningsmedlemskapet. Felanmälan görs till Tele2 på tel. 90222. Önskas fler kanaler än grundutbud ring 0775-17 17 20.

Renhållning
Kostnaden för sophanteringen för området är den i särklass största utgiftsposten för föreningen. För att kunna hålla nere medlemsavgiften och att ha en sund miljö i soprummet är det viktigt att alla följer de regler som finns angående sopsorteringen. Alla kartonger skall plattas till före iläggning i backen. Soprummet skall hållas stängt och låst.

Grovsopor, begagnade vitvaror mm får inte ställas i soprummet. Bortforsling av dessa ombesörjes av varje enskild fastighetsägare. Miljöfarligt avfall såsom färgburkar, batterier, lösningsmedel mm skall lämnas till de miljöbodar som finns i staden, närmast oss är Preem på Gustav Adolfsgatan, OK/Q8 Jönköpingsgatan eller Filborna återvinningsgård.

Snöskottning och sandning
Föreningen har nu egen liten traktor för att kunna sköta snöröjningen. Varje fastighetsägare ansvarar däremot själv för området närmast sin fastighet.

Vattenmätare
Samfällighetsföreningen är kund hos Tekniska Förvaltningen i Helsingborg genom ett vattenabonnemang. Anledningen att samfällighetsföreningen står som kund och inte varje enskild fastighetsägare är att den fasta kostnaden kan hållas nere betydligt. Avräkningen mot förvaltningen sker genom en huvudmätare som mäter vattenförbrukningen för hela området.

I din fastighet finns en, av föreningen ägd, vattenmätare som mäter den vattenmängd som ni förbrukar. Denna vattenmätare används som en fördelningsmätare mot föreningens gemensamma mätare. Vattenkostnaden tas ut som en schablonkostnad en gång per kvartal och är satt till 50kr per person och månad. Ekonomisk justering mellan schablon och verklig förbrukning sker två gånger per år genom avläsning av fördelningsmätarna. Inbetalning för vattenförbrukningen sker tillsammans med medlemsavgiften.

Hemsida
Föreningen har egen hemsida på Internet http://www.huldran.se. Här publicerar vi löpande information om området.

När du flyttar
Ägarbyte skall anmälas till styrelsen. Meddela namn på den nya ägaren samt datum för övertagandet. Samfällighetsavgiften samt vattenavgiften regleras mellan säljare och köpare.

Styrelsen Huldrans samfällighetsförening

 


Bild från "The Scandinavian Elves"
Kopieringsrättigheter Huldrans samfällighetsförening